Gebruiksvoorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
 2. Copyrights en handelsmerken
 3. Materialen en aanvaarding
 4. Privacyverklaring/kinderen en gegevensverzameling
 5. Feedback en inzendingen
 6. Beperkingen op het gebruik
 1. Links
 2. Vrijwaringsclausule
 3. Aansprakelijkheidsbeperking
 4. Schadeloosstelling
 5. Diversen
 6. Volledig begrip

LEES ZORGVULDIG DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE.

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden - (Boven)

Franchise World Headquarters, LLC (“FWH”) bestuurt en host de Website (de “Website”) gevestigd te: http://www.subway.com/nl-nl, waarvan de servers gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika (“USA”), namens SFAFT BV en Subway IP Inc. FWH heeft de vergunning om gebruik te maken van het handelsmerk SUBWAY®. Subway IP Inc. (“SIP”) bezit de handelsnaam en het dienstmerk SUBWAY®, de recepten, formules, voedselbereidingsprocedures, zakelijke methodes, zakelijke formulieren en zakelijke beleidslijnen. SIP doet zaken als “SUBWAY” en licentieert het SUBWAY® handelsmerk en SUBWAY® Restaurantsysteem aan haar filialen om wereldwijd SUBWAY® restaurants te kunnen ontwikkelen. SFAFT BV is de franchisegever in Nederland.

DOOR DE PAGINA'S OF DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE GEPLAATST ZIJN TE OPENEN, TE BROWSEN EN/OF GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (“GEBRUIKSVOORWAARDEN”). U STEMT ERMEE IN OM DE (EVENTUELE) VEREISTE MELDINGEN TE ONTVANGEN EN U VERKLAART DAT U MINSTENS ACHTTIEN (18) BENT OF MEERDERJARIG IN HET LAND WAAR U WOONT. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEVATTEN VRIJWARINGSCLAUSULES EN ANDERE BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FWH TEN AANZIEN VAN U BEPERKEN. U WAARBORGT DAT U DE WEBSITE NIET ZULT GEBRUIKEN VOOR ONWETTIGE DOELEINDEN. ALS U NIET GEBONDEN WENST TE ZIJN DOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, OPEN, BROWSE OF GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET.

FWH kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en naar eigen goeddunken wijzigen. De aangepaste Gebruiksvoorwaarden zijn onmiddellijk na het plaatsen van toepassing, en door de Website te blijven gebruiken, stemt u in met de nieuw geplaatste Gebruiksvoorwaarden. U bent er verantwoordelijk voor dat u op de hoogte blijft van alle wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de nieuw geplaatste Gebruiksvoorwaarden, is uw enige mogelijkheid om de Website niet meer te gebruiken.

Hoewel FWH redelijke inspanningen doet om op de Website nauwkeurige en tijdige informatie te geven over het merk SUBWAY®, mag u er niet van uitgaan dat de aangeboden informatie altijd up-to-date is of dat de Website alle beschikbare relevante informatie bevat.

2. Copyrights en handelsmerken - (Boven)

Tenzij indien anderszins aangegeven, zijn alle Materialen op de Website beschermd zoals de copyrights, handelsbenamingen, handelsimago's en/of andere intellectuele eigendommen die SIP bezit, licentieert of gebruikt. SUBWAY® en het SUBWAY® logo zijn geregistreerde handelsmerken en dienstmerken die geregistreerde eigendom zijn van SIP. De merken van SIP op de Website vertegenwoordigen een aantal van de merken die momenteel in de Verenigde Staten en/of in een of meer landen eigendom zijn van SIP of haar licentiehouders, of door haar/hen gecontroleerd worden. De weergave van deze merken en meldingen in verband met deze merken zijn niet bedoeld als een allesomvattende verzameling van alle wereldwijde eigendomsrechten van SIP of haar licentiehouders, en SIP kan andere eigendomsrechten bezitten of controleren in een of meer landen buiten de Verenigde Staten. Alle niet uitdrukkelijk toegekende rechten zijn voorbehouden.

3. Materialen en Aanvaarding van Gebruik - (Boven)

De (“Materialen”) op deze Website kunnen de volgende termen inhouden, maar niet beperkt tot, SUBWAY® restaurantlocatie-informatie, menu- en voedingsinformatie, cateringinformatie, SUBWAY® Fresh Buzz-informatie, contactinformatie van het bedrijf, geschiedenis van het bedrijf, nieuws, veelgestelde vragen, loopbaaninformatie en SUBWAY® franchise-informatie. Sommige van deze Materialen zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Franchise-informatie op de Website vormt geen aanbod voor de verkoop van een franchise. Dergelijke aanbiedingen worden alleen gestart door de levering van het franchise-informatiedocument aan u, in naleving met de wet tot regeling van de verkoop van franchisemogelijkheden in uw land.

U mag de Website niet gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of verboden zijn door deze Gebruiksvoorwaarden, of schade veroorzaken aan of door het gebruik van de Website. U gaat ermee akkoord dat uw communicatie met of via de Website niet in overtreding zal zijn met alle toepasselijke, plaatselijke, overheids-, federale, provinciale, nationale of internationale wetten en/of voorschriften. U gaat ermee akkoord dat geen enkele communicatie van u met of via de Website inbreuk zal maken op de rechten van derden of lasterlijk, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten.

De Materialen die op de Website gepubliceerd worden, mogen op geen enkele manier gekopieerd of gedistribueerd, gewijzigd, heruitgegeven, geüpload, geplaatst of overgedragen worden, tenzij anderszins toegestaan door FWH of SIP. Alle op de Website beschikbare Materialen zijn de eigendom van, en onderworpen aan de copyrights, auteursrechten of andere rechten, en niets hierin zal worden geïnterpreteerd als een toekenning op enigerlei wijze, hetzij door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een titel of eigendom van, of exclusieve gebruiksrechten op, een intellectuele eigendom of andere rechten en daarmee verbonden goodwill. U stemt ermee in om geen afgeleide werken te maken van de Materialen van de Website, of om ze op enige manier te exploiteren.

U gaat ermee akkoord dat ongeoorloofd gebruik van de Materialen onherstelbare schade kan toebrengen aan FWH en SIP, en dat in geval van ongeoorloofd gebruik, FWH of SIP het recht heeft om een gerechtelijk bevel te krijgen in aanvulling op andere maatregelen die bij wet of in billijkheid ter beschikking staan.

4. Privacyverklaring/kinderen en gegevensverzameling - (Boven)

Meer informatie over het privacybeleid en de procedures inclusief Kinderen en Gegevensverzameling van FWH is te vinden in de online privacyverklaring van SUBWAY® op: http://www.subway.com/nl-nl/legal/privacystatement-fwh. Tenzij andere verklaringen of goedkeuringen wettelijk vereist zijn, stemt u door het openen, browsen en/of gebruiken van de pagina's of diensten geplaatst op deze Website in met de Privacyverklaring van FWH en met de verzameling, het gebruik en de vrijgave van dergelijke Persoonsgegevens en inzendingen in overeenstemming met de Privacyverklaring van FWH op: http://www.subway.com/nl-nl/legal/privacystatement-fwh.

5. Feedback en inzendingen - (Boven)

Uw inzendingen, feedback en opmerkingen (“Inzendingen”) zijn volledig vrijwillig, niet-vertrouwelijk en kosteloos. U gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent en blijft voor de inhoud van Inzendingen die u doet, en u mag geen materiaal indienen dat onwettig, lasterlijk, beledigend of obsceen is. U gaat ermee akkoord dat u niets op de Website zult indienen dat in strijd is met rechten van derden, inclusief de copyrights, het handelsmerk, de privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten. FWH waardeert uw interesse, maar aanvaardt geen ideeën die u als eigendom beschouwt met betrekking tot de ontwerpen, producttechnologie of andere suggesties die u eventueel hebt gevormd. Daarom kent u SIP en haar vertegenwoordigers een eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, volledig betaalde, royaltyvrije licentie toe om alle ideeën, elke uitdrukking van ideeën of Inzendingen te gebruiken zonder beperkingen van welke aard dan ook en zonder betaling of andere vergoeding in welke vorm dan ook, of zonder toestemming of kennisgeving aan u of derden. Deze licentie omvat, zonder beperking, het onherroepelijke recht om te reproduceren, om afgeleide werken te maken, te combineren met andere werken, te wijzigen, te vertalen, kopieën te distribueren, weer te geven, uit te voeren en/of de Inzending in licentie te geven, en alle rechten hierin, in naam van de SIP of haar vertegenwoordigers wereldwijd en voor altijd, in alle media en hierna gekend of gecreëerd. Bovendien garandeert u en gaat u ermee akkoord dat u afziet van alle “morele rechten” met betrekking tot auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Door een Inzending te doen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat SIP, FWH en hun vertegenwoordigers andere Inzendingen, die vergelijkbaar of identiek aan de Inzending die u indient kunnen zijn, zelf mogen ontwerpen of verkrijgen. U doet hierbij afstand van alle vorderingen die u hebt gehad, momenteel hebt en/of in de toekomst kan hebben, dat een Inzending die door FWH of haar vertegenwoordigers wordt aanvaard, gecontroleerd en/of gebruikt vergelijkbaar is met uw Inzending.

6. Beperkingen op het gebruik - (Boven)

Materialen van de Website mogen niet worden gekopieerd, gedistribueerd, gewijzigd, opnieuw uitgegeven, opnieuw gebruikt, geüpload, opnieuw geplaatst, overgedragen of anderszins worden gebruikt buiten het toepassingsgebied van het normale browsen zonder schriftelijke toestemming van FWH. Bedrijfseigen informatie blijft de exclusieve eigendom van SIP. De Materialen op de Website worden uitsluitend geleverd voor wettelijke doeleinden en elk ander gebruik of elke wijziging van de Materialen die in de Website staan, is een overtreding van de intellectuele eigendomsrechten van SIP. SIP behoudt de volledige en complete titel en intellectuele eigendomsrechten op alle Materialen. U mag geen Materialen op de Website reproduceren, verkopen, opnieuw plaatsen, wijzigen of omzetten op een manier die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat de volgende soorten gedrag illegaal en/of verboden zijn op de Website. Verboden activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (a) gebruik van de website voor elk doel dat al dan niet opzettelijk in strijd is met de toepasselijke, lokale, overheids-, federale, provinciale, nationale of internationale wetten en/of voorschriften; (b) het plaatsen of verzenden via de Website van informatie, gegevens, tekst, bestanden, links, software of andere materialen die FWH beschouwt als onwettig, obsceen, lasterlijk, pornografisch, bedreigend, intimiderend, beledigend, smadend, haatdragend of gênant voor een andere persoon of entiteit of die cyberintimidatie of cyberstalking vormt zoals naar eigen goeddunken bepaald door FWH; (c) het plaatsen van inhoud die de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten, handelsgeheimrechten, of andere rechten van een partij schendt; (d) het plaatsen van URL's naar externe websites van HTML of het doorsturen van uitvoerbare programmering van welke aard dan ook, met inbegrip van virussen, spyware, Trojaanse paarden of soortgelijke programma's; (e) het plaatsen of verzenden van iets dat mogelijk spam, directe marketingcommunicatie of ongevraagde reclame, promotionele of commerciële inhoud is; (f) zich voordoen als iemand anders bij het gebruik van de Website, bij het plaatsen van inhoud of Persoonsgegevens of het proberen om de identiteit van de persoon die de Inzending maakt of het verbergen van de herkomst van de Inzending of er een verkeerde voorstelling van geven of een andere persoon of entiteit toestaan om uw identificatie te gebruiken voor het plaatsen, het bekijken van opmerkingen of het gebruiken van de Website; (g) het oogsten of anderszins verzamelen van informatie over anderen, waaronder e-mailadressen; en (h) het aanmoedigen van andere mensen om deel te nemen aan een verboden activiteit zoals hierin beschreven. FWH behoudt zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die zich naar eigen goeddunken aansluit bij een van de verboden activiteiten.

U stemt ermee in dat FHW het recht voorbehoudt, maar niet verplicht is, om het volgende te doen: (a) een bewering dat een Inzending die op de Website geplaatst is niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden onderzoeken en naar eigen goeddunken beslissen om een Inzending te verwijderen of verzoeken om te verwijderen; (b) een Inzending die beledigend, illegaal, storend of die anderszins niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden, verwijderen; (c) de toegang tot de Website van een gebruiker beëindigen; (d) een Inzending op de Website controleren, wijzigen of vrijgeven; of (e) een inhoud die op de Website geplaatst is wijzigen of verwijderen, ongeacht of dergelijke inhoud in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden.

7. Links - (Boven)

Houd er rekening mee dat de website van FWH, www.subway.com, links naar andere websites kan omvatten voor uw gemak en informatie. FWH heeft geen controle over deze websites of hun privacypraktijken, die kunnen afwijken van www.subway.com. De Privacyverklaring van FWH kan niet van toepassing zijn en is niet van toepassing op externe websites. FWH verleent geen goedkeuring of doet geen verklaringen over websites van derden. De Persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-verbonden derden worden niet gedekt door de Privacyverklaring van FWH. FWH raadt u aan om het Privacybeleid van elk bedrijf of website te controleren alvorens u uw Persoonsgegevens inzendt. Sommige derden kunnen ervoor kiezen om hun Persoonsgegevens te delen met FWH; dat delen wordt beheerd door het Privacybeleid van dat derde bedrijf, niet de Privacyverklaring van FWH.

8. VRIJWARINGSCLAUSULE - (Boven)

TENZIJ INDIEN UITDRUKKELIJK ANDERSZINS VERKLAARD MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, WORDEN ALLE INHOUD, MATERIALEN, INFORMATIE EN DIENSTEN OP DEZE WEBSITE AANGEBODEN “ZOALS ZE ZIJN” EN “INDIEN BESCHIKBAAR”, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VOORWAARDEN OF GARANTIES. FWH DOET GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN, INCLUSIEF MAAR ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. FWH GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES DIE IN DE WEBSITE ZIJN OPGENOMEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DEZE WEBSITE OF HAAR SERVERS VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, ZELFS ALS FWH ZICH HIERVAN BEWUST IS.

FWH kan niet garanderen of waarborgen en garandeert of waarborgt niet dat bestanden of software van welke soort dan ook, of van welke bron dan ook, die beschikbaar zijn om te downloaden via deze website, vrij zullen zijn van infecties of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere codes of defecten met besmettelijke of vernietigende eigenschappen. FWH voert een beleid van gelijke kansen. SUBWAY® franchisenemers nemen elk hun eigen werknemers aan en maken hun eigen algemene arbeidsvoorwaarden, die verschillend kunnen zijn van die van FWH.

Tenzij anderszins beschreven, wordt al het materiaal in de Website enkel beschikbaar gemaakt om informatie over SUBWAY® restaurants te bieden. FWH controleert en exploiteert deze Website vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten van Amerika en doet geen verklaringen dat deze materialen geschikt of beschikbaar voor gebruik zijn in andere locaties. Als u deze Website gebruikt vanuit andere locaties, bent u er verantwoordelijk voor om de toepasselijke lokale wetten na te leven. Bepaalde software van deze Website kan worden onderworpen aan exportcontroles opgelegd door de Verenigde Staten en mag niet worden gedownload of anderszins opnieuw geëxporteerd: (a) naar (of naar een onderdaan of ingezetene van) een land waarop de VS een embargo heeft geplaatst, met inbegrip van onder andere, Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Syrië, of Joegoslavië; (b) naar iedereen die op de zwarte lijst (Specially Designated Nationals List) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat of (c) de embargolijst (Treasury of Denial Orders) van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Als u de Software downloadt of gebruikt, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, of onder controle staat van, of een onderdaan bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

9. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING - (Boven)

UW ENIGE RECHTSMIDDEL MET BETREKKING TOT EEN GESCHIL EN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS OM UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STOPPEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, SLUITEN FWH, EN ELKE ANDERE PARTIJ (ONGEACHT OF DIE BETROKKEN IS BIJ HET ONTWERPEN, VERVAARDIGEN, ONDERHOUDEN OF LEVEREN VAN DE WEBSITE) EN DE MANAGERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, LEDEN, AANDEELHOUDERS OF AGENTEN VAN FWH ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID UIT VOOR EEN BEDRAG OF SOORT VERLIES OF SCHADE DIE VOOR U OF EEN DERDE PARTIJ KAN ONTSTAAN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE AAN OF VERLIES VAN INKOMEN, WINST, GOODWILL, GEGEVENS, CONTRACTEN, GEBRUIK VAN GELD OF VERLIES OF SCHADE DIE OP EEN BEPAALDE MANIER ONTSTAAT UIT OF VERBAND HOUDT MET BEDRIJFSONDERBREKINGEN EN VOORTVLOEIEND UIT ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID), CONTRACT OF ANDERSZINS) IN VERBAND MET DE WEBSITE OP ELKE MANIER DAN OOK OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, INCLUSIEF MAAR ZONDER BEPERKING DE ACTIES OF ACTIVITEITEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF DE BRONNEN DIE WORDEN VOORGESTELD OP DEZE WEBSITE, WEBSITES DIE GEKOPPELD ZIJN AAN DEZE WEBSITE, OF HET MATERIAAL OP DERGELIJKE WEBSITES, OF HET GEBRUIK VAN INZENDINGEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES OF SCHADE DOOR VIRUSSEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR, SOFTWARE, GEGEVENS OF ANDERE EIGENDOMMEN KUNNEN TREFFEN WEGENS UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF BROWSEN OP DE WEBSITE OF HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL VAN DEZE WEBSITE OF ELKE WEBSITE DIE GEKOPPELD IS AAN DEZE WEBSITE.

NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FWH UITSLUITEN OF BEPERKEN IN STATEN OF JURISDICTIES WAARIN DE UITSLUITING OF DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN; IN DERGELIJKE STATEN OF JURISDICTIES ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FWH BEPERKT ZIJN VOOR ZOVER MAXIMAAL BIJ DE WET TOEGESTAAN.

10. Schadevergoeding - (Boven)

U stemt ermee in om FWH te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen, schade, kosten en aansprakelijkheden van derden, inclusief redelijke advocaatkosten die ontstaan uit, of die verband houden met uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden evenals alle vorderingen die ontstaan uit elk onbevoegd gebruik die u van de Materialen op de Website kunt maken.

11. Diversen - (Boven)

U mag op geen enkele manier uw rechten of plichten onder deze Gebruiksvoorwaarden overdragen of toekennen. Dergelijke overdrachten of toekenningen zullen nietig zijn.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of de toepassing van dergelijke bepaling op een persoon of omstandigheid om een of andere reden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar is, blijven de overblijvende bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en de toepassing van dergelijke bepalingen op andere personen of omstandigheden onaangetast. Voor zover mogelijk zal de rechtbank die dergelijke bepaling ongeldig, onwettig of onafdwingbaar vindt, de bepaling wijzigen en de bepaling zodanig opmaken dat deze geldig en afdwingbaar wordt jegens alle personen of entiteiten en om zo veel mogelijk bescherming te bieden aan personen die onderworpen zijn aan de schadevergoeding, binnen de grenzen van de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid.

Als FWH niet aandringt op of de strikte naleving afdwingt van een willekeurige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, dan kan dit niet worden geïnterpreteerd als een afstand van elke andere bepaling of recht.

De koppen voor elk van deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel voor het gemak en voor verwijzing. Dergelijke koppen zullen worden genegeerd in de interpretatie of bouw van een van deze Gebruiksvoorwaarden.

12. Volledig begrip - (Boven)

Deze Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring die te vinden zijn op: http://www.subway.com/nl-nl/legal/privacystatement-fwh, vormen het volledige akkoord tussen FWH en u met betrekking tot uw gebruik van de Website.

LAATST BIJGEWERKT: 15.02.2016

Top