Användarvillkor

Innehållsförteckning

 1. Godkännande av användarvillkor
 2. Upphovsrätt och varumärken
 3. Material och godkännande
 4. Integritetsmeddelande, barn och datainsamling
 5. Återkoppling och inlägg
 6. Användningsbegränsningar
 1. Länkar
 2. Friskrivning
 3. Ansvarsbegränsning
 4. Gottgörelse
 5. Diverse
 6. Fullständigt avtal

LÄS NOGA IGENOM DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN.

1. Godkännande av användarvillkor - (Upp)

Franchise World Headquarters, LLC (“FWH”) driver och förvaltar webbplatsen (“Webbplatsen”) med adressen: http://w.subway.com/sv-se, och vars servrar är placerade i Amerikas förenta stater (“USA”) på uppdrag av SFAFTBV-EUROPE och Subway IP Inc. FWH har beviljats licens för användande av varumärket SUBWAY®. Handelsnamnet och tjänstemärket SUBWAY®, recept, formuleringar, matberedningsprocedurer, affärsmetoder, företagsstrukturer och verksamhetens policyer tillhör Subway IP Inc. (“SIP”). SIP bedriver verksamhet under namnet “SUBWAY” och licensierar varumärket SUBWAY® och SUBWAY® Restaurant System till licenstagare för att utveckla SUBWAY®-restauranger globalt. SFAFTBV-EUROPE är licenstagare i Sverige.

GENOM ATT BESÖKA, UPPSÖKA OCH/ELLER ANVÄNDA SIDORNA ELLER TJÄNSTERNA SOM PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA ANVÄNDARVILLKOR. DU SAMTYCKER TILL ATT TA EMOT ERFORDERLIGA MEDDELANDEN (OM AKTUELLT) OCH INTYGAR ATT DU ÄR MINST ARTON (18) ÅR GAMMAL ELLER HAR UPPNÅTT MYNDIG ÅLDER I DITT HEMLAND. DESSA ANVÄNDARVILLKOR INNEHÅLLER FRISKRIVNINGAR OCH ANDRA BESTÄMMELSER SOM BEGRÄNSAR FWH:s ANSVAR MOT DIG. DU GARANTERAR ATT DU INTE KOMMER ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN I NÅGOT OLAGLIGT SYFTE. BESÖK, UPPSÖK ELLER ANVÄND INTE DENNA WEBBPLATS OM DU INTE VILL VARA BUNDEN TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR.

FWH kan när som helst förändra dessa Användarvillkor efter eget omdöme. Förändrade användarvillkor träder i kraft omedelbart efter publicering. Genom att fortsätta användandet av webbplatsen godkänner du de nya användarvillkoren. Du är ansvarig för att vara underrättad om alla förändringar. Om du inte godkänner nya anslagna användarvillkor, är din enda åtgärd att avbryta användandet av webbplatsen.

FWH gör rimliga insatser för att ge korrekt och läglig information om varumärket SUBWAY® på Webbplatsen men du bör inte utgå ifrån att given information alltid är uppdaterad eller att all relevant information som finns tillgänglig finns på Webbplatsen.

2. Upphovsrätt och varumärken - (Upp)

Om inte annat har meddelats, är allt Material på Webbplatsen skyddat av upphovsrätt, design, varumärken och/eller immateriell rätt som tillhör, licensieras eller används av SIP. SUBWAY® och SUBWAY®-symbolen är registrerade varumärken och tjänstemärken som tillhör och har registrerats av SIP. SIP:s märken på Webbplatsen representerar några av de märken som tillhör eller kontrolleras av SIP eller dess licenstagare i USA och/eller i ett eller flera andra länder. Visningen av dessa märken och meddelanden relaterade därtill är inte avsedda att vara en heltäckande framställning av alla SIP:s eller dess licenstagares världsomfattande immateriella rättigheter och SIP kan äga eller kontrollera andra immateriella rättigheter i ett eller flera länder utanför USA. Alla ej uttryckligen beviljade rättigheter förbehålles.

3. Material och godkännande - (Upp)

Innehållet (“Material”) på denna webbplats kan innefatta, men är inte begränsat till: Information om SUBWAY®-restaurangs belägenhet, matsedel och näringsinformation, catering-information, information om SUBWAY® Fresh Buzz, kontaktinformation för företaget, företagshistoria, nyheter, vanliga frågor, rekryteringsinformation och information om SUBWAY® franchise. Delar av detta Material är eventuellt inte tillgänglig i ditt land. Information om franchiseåtagande på webbplatsen utgör inte ett erbjudande om franchiseåtagande. Sådana erbjudanden gäller endast genom leverans av dokumentet om franchiseåtagande (Franchise Disclosure Document) till dig i enlighet med lag om franchiseåtagande i ditt land.

Du får inte använda webbplatsen i något olagligt syfte eller i strid mot dessa Användarvillkor eller för att orsaka skada på eller genom användande av Webbplatsen. Du godkänner att din kommunikation med eller via Webbplatsen inte strider mot några tillämpliga lokala, delstatliga, federala, provinsiella, nationella eller internationella lagar och bestämmelser. Du godkänner att din kommunikation med eller via Webbplatsen inte kränker någon tredje parts rättigheter eller innehåller nedsättande, förolämpande, otillbörligt eller oanständigt material.

Material som publiceras på Webbplatsen får inte på något sätt kopieras eller distribueras, förändras, återpubliceras, uppladdas, anslås eller sändas utan tillstånd av FWH eller SIP. Allt Material som är tillgängligt på Webbplatsen är skyddad egendom och föremål för upphovsrätt, utgivanderätt eller andra rättigheter och ingen del av innehållet häri skall på något sätt, vare sig genom innebörd, hindrande eller på annat sätt, tolkas som tilldelning av något ägande eller innehav, exklusiva användarrättigheter, någon immateriell rätt eller annan rättighet eller någon goodwill till eller av Materialet. Du godkänner att inte på något sätt skapa någon typ av derivatarbeten av eller exploatera Material från Webbplatsen.

Du godkänner att obehörigt användande av Material kan orsaka irreparabla skador för FWH och SIP och att FWH eller SIP i händelse av obehörigt användande skall ha rätt att, utöver alla andra åtgärder enligt lag eller vid orättvisa, vidta rättsliga åtgärder.

4. Integritetsmeddelande, barn och datainsamling - (Upp)

För att läsa mer om FWH:s integritetsrutiner och procedurer inklusive barn och datainsamling, se SUBWAY® integritetsmeddelande online på: http://w.subway.com/sv-se/legal/privacystatement-fwh. Med undantag för om andra meddelanden eller innehåll krävs enligt lag, godkänner du, genom att besöka, uppsöka och/eller använda de tjänster eller sidor som anslås på Webbplatsen, FWH:s Integritetsmeddelande och insamlandet, användandet och avslöjandet av sådana personuppgifter och varje inlägg enligt FWH:s Integritetsmeddelande på adressen: [PRIVACY NOTICE URL].

5. Återkoppling och inlägg - (Upp)

Dina inlägg, återkopplingar och kommentarer (“Inlägg”) är helt frivilliga, icke konfidentiella och opåkallade. Du godkänner att du skall vara och är uteslutande ansvarig för innehållet i alla Inlägg som du gör, och inte kommer att lägga upp material som är olagligt, nedsättande, otillbörligt eller oanständigt. Du godkänner att du inte kommer att lägga upp något på Webbplatsen som kränker någon tredje parts rätt inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet eller annan individuell eller immateriell rätt. FWH uppskattar ditt engagemang, men önskar och kan inte godta några idéer som du betraktar som skyddade rättigheter beträffande utformning, teknologi eller andra förslag som du kan ha utvecklat. Du beviljar därför SIP och dess utsedda en tidsobegränsad, oåterkallelig, icke exklusiv, fullbetald, royaltyfri licens för användning av varje idé, framställning av idéer eller Inlägg utan någon som helst begränsning, ersättning, annat beaktande av något slag, tillstånd eller meddelande till dig eller någon tredje part. Licensen skall utan begränsningar innefatta den oåterkalleliga rätten att reproducera, förbereda derivatarbeten, kombinera med andra arbeten, ersätta, översätta, distribuera kopior, visa, utföra och/eller licensiera Inlägget och alla rättigheter däri i SIP:s eller dess utseddas namn i hela världen, utan tidbegränsning, i alla medier som är kända eller skapas nu eller i framtiden. Därtill garanterar och godkänner du att avstå från alla “moraliska rättigheter” till upphovsrättsskyddade material.

Genom att göra ett Inlägg bekräftar och godkänner du att SIP, SWH och deras utsedda på eget initiativ kan skapa eller inhämta andra Inlägg som kan vara liknande eller identiska med Inlägget som du gör. Du avstår härmed från varje anspråk som du kan ha haft, kan ha och/eller kan komma att ha på att varje Inlägg som har accepterats, granskats och/eller använts av FWH eller dess utsedda är likt ditt Inlägg.

6. Användningsbegränsningar - (Upp)

Material från Webbplatsen får inte utan föregående skriftligt medgivande från FWH kopieras, distribueras, förändras, återpubliceras, återanvändas, uppladdas, återanslås, sändas eller på annat sätt användas utanför omfattningen av normal webbsökning. Rättsligt skyddad information förblir SIP:s exklusiva egendom. Material på Webbplatsen tillhandahålls endast för lagliga syften och all annan användning eller förändring av Material som finns på Webbplatsen är ett brott mot SIP:s immateriella rättigheter. SIP behåller full äganderätt och immateriella rättigheter till allt Material. Du får inte reproducera, sälja, återanslå, förändra eller omvandla något Material på Webbplatsen på något sätt som strider mot Användarvillkoren.

Du godkänner att följande sätt att agera på Webbplatsen är olagligt och/eller förbjudet. Förbjudna aktiviteter inkluderar men är inte begränsade till följande: (a) Använda Webbplatsen för någon avsiktlig eller oavsiktlig överträdelse av tillämplig lokal, delstatlig, federal, provinsiell, nationell eller internationell lag eller förordning, (b) anslå eller överföra via Webbplatsen information, data, text, filer, länkar, programvara eller annat material som FWH bedömer vara olagligt, oanständigt, nedsättande, pornografiskt, hotande, trakasserande, korrupt, ärekränkande, hatiskt eller kränkande mot någon annan person eller entitet eller som utgör nätmobbning eller nätförföljelse enligt FWH:s fastställande efter eget omdöme, (c) anslå innehåll som kränker immateriell rätt, integritetsrätt, publiceringsrätt, rätt till affärshemlighet eller varje annan rättighet för någon part, (d) anslå URL-adresser till externa webbplatser eller varje form av HTML eller sändning av exekverbar kod i alla former, inklusive virus, spionprogram, trojanska hästar eller liknande program, (e) anslå eller sända något som kan vara spam, direktmarknadsföring eller oönskad reklam, kampanj- eller kommersiellt material, (f) föreställa annan person vid användande av Webbplatsen, uppläggning av innehåll eller personuppgifter eller försök att dölja eller förvanska persons identitet som utför uppläggningen eller originalet av något Inlägg eller låta annan person eller entitet använda din identifiering för Inlägg, visning av kommentarer eller användande av Webbplatsen, (g) skördande eller på annat sätt insamlande av information om andra inklusive e-postadresser och (h) uppmanande av andra personer att medverka i förbjudna aktiviteter enligt beskrivning häri. FWH förbehåller sig rätten att utreda och vidta lämpliga juridiska åtgärder mot var och en som efter eget gottfinnande medverkar i någon förbjuden aktivitet.

Du godkänner att FWH förbehåller sig rätten men inte är ålagd att göra något av följande: (a) utreda ett påstående om att ett Inlägg på Webbplatsen inte är förenligt med dessa Användarvillkor och efter eget gottfinnande besluta om borttagande eller begäran om borttagande av ett Inlägg, (b) ta bort varje inlägg som är otillbörligt, olagligt eller söndrande eller som på annat sätt inte är förenligt med Användarvillkoren, (c) avbryta en användares åtkomst av Webbplatsen, (d) övervaka, förändra eller avslöja varje Inlägg på Webbplatsen eller (e) ändra eller radera innehåll som lagts upp på Webbplatsen oavsett om sådant innehåll strider mot Användarvillkoren.

7. Länkar - (Upp)

Notera att FWH:s webbplats www.subway.com kan innehålla länkar till andra webbplatser för din information bekvämlighet. FWH har ingen kontroll över dessa webbplatser eller vilka integritetsrutiner som gäller för dem och kan vara andra än för www.subway.com. FWH:s Integritetsmeddelande skall inte gälla och gäller inte externa webbplatser. FWH stödjer inte eller ger några framställningar om tredje parters webbplatser. Personuppgifter som du väljer att tillhandahålla ej relaterade tredje parter täcks inta av FWH:s integritetsmeddelande. FWH ser gärna att du går igenom integritetspolicyn för varje företag eller webbplats innan du delger dina personuppgifter. Vissa tredje parter kan tillgängliggöra personuppgifter för FWH. Sådant tillgängliggörande regleras av den tredje partens integritetspolicy, inte FWH:s integritetsmeddelande.

8. Friskrivning - (Upp)

MED UNDANTAG FÖR OM DET UTTRYCKLIGEN ANGES MED HÄNSYN TILL PRODUKTERNA ERBJUDS ALLT INNEHÅLL, MATERIAL, INFORMATION OCH TJÄNSTER PÅ WEBBPLATSEN I BEFINTLIGT SKICK OCH EFTER TILLGÅNG UTAN NÅGRA SOM HELST VILLKOR ELLER GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FWH GÖR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA FRAMSTÄLLNINGAR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. FWH GARANTERAR INTE AVBROTTS- ELLER FELFRIA FUNKTIONER PÅ WEBBPLATSEN, ATT WEBBPLATSEN ELLER DESS SERVRAR ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER SKADLIG KOD ELLER ATT DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS ÄVEN OM FWH KÄNNER TILL DEM.

FWH skall och kan inte garantera eller bevisa att filer eller programvara av något slag eller av något ursprung och som är tillgängliga för nedladdning från webbplatsen kommer att vara fria från virus, maskar, trojaner eller annan kod eller defekter som visar på infektion eller skadliga egenskaper. FWH tillämpar jämställdhet på arbetsplatsen. Varje SUBWAY® franchisetagare anställer sin egen personal och implementerar egna anställningsvillkor som kan skilja sig från dem på FWH.

Med undantag för om det beskrivs på annat sätt, är allt material på Webbplatsen tillgängligt endast för att ge information om SUBWAY®-restauranger. FWH kontrollerar och driver Webbplatsen från sitt kontor i USA och gör inga framställningar om att dessa material är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser. Om du använder Webbplatsen från andra platser är du ansvarig för att efterleva aktuell gällande lag. Viss programvara från denna Webbplats kan vara föremål för exportkontroll som vidtas av USA och får inte laddas ned eller på annat sätt exporteras eller återexporteras: (a) till något land för vilket USA har utfärdat embargo (eller till medborgare i), inklusive utan begränsning, Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Syrien eller Jugoslavien, (b) till någon medborgare upptagen i USA:s finansdepartements speciella förteckning över förhindrade personer (Denied Persons List) eller (c) USA:s handelsdepartements förteckning över förhindrade personer eller företag (Table of Denial Orders). Om du laddar ned eller använder Programvaran, erkänner och garanterar du att du inte befinner dig i, är under kontroll av eller är medborgare i något sådant land eller upptagen i någon sådan förteckning.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING - (Upp)

DIN EXKLUSIVA ÅTGÄRD AVSEENDE VARJE TVIST OCH DITT ANVÄNDANDE AV WEBBPLATSEN ÄR ATT AVBRYTA ANVÄNDANDET AV WEBBPLATSEN. SÅ LÅNGT DET MEDGES ENLIGT GÄLLANDE LAG FRÅNTAS FWH OCH VARJE ANNAN PART (OAVSETT DESS INVOLVERING I ATT SKAPA, PRODUCERA, UNDERHÅLLA ELLER LEVERERA WEBBPLATSEN), CHEFER, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, MEDLEMMAR, AKTIEÄGARE ELLER FWH:s FÖRETRÄDARE FRÅN ALLT ANSVAR FÖR OCH SKYLDIGHET TILL VARJE OMFATTNING ELLER ART AV FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU ELLER EN TREDJE PART KAN ÅSAMKAS INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL VARJE DIREKT, INDIREKT, BESTRAFFANDE ELLER FÖLJANDE FÖRLUST ELLER SKADA ELLER VARJE FÖRLUST AV INKOMST, VINST, GOODWILL, DATA, KONTRAKT, ANVÄNDNING AV PENGAR ELLER FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I ANSLUTNING TILL AVBRUTEN VERKSAMHET OCH OAVSETT ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL FÖRSUMMELSE), KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT) I ANSLUTNING TILL WEBBPLATSEN PÅ NÅGOT SÄTT ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDANDE, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER SOM EFFEKT AV ANVÄNDANDE AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL ÅTGÄRDER ELLER AKTIVITETER TILL FÖLJD AV ANVÄNDANDE AV RESURSERNA SOM PRESENTERAS PÅ WEBBPLATSEN ELLER MATERIAL PÅ SÅDANA ELLER ANVÄNDANDE AV NÅGOT INLÄGG INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL FÖRLUST ELLER SKADA PÅ GRUND AV VIRUS PÅ KAN PÅVERKA DIN DATOR, PROGRAMVARA, DATA ELLER ANNAN EGENDOM SOM ANVÄNDS FÖR DITT BESÖK, ANVÄNDANDE ELLER UPPSÖKANDE AV WEBBPLATSEN ELLER NEDLADDNING AN MATERIAL FRÅN WEBBPLATSEN ELLER NÅGON WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD TILL WEBBPLATSEN.

INGEN DEL AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR UNDANTAR ELLER BEGRÄNSAR FWH:s ANSVAR I LÄNDER ELLER JURIDISKA OMRÅDEN DÄR DET INTE ÄR TILLÅTET ATT UNDANTA ELLER BEGRÄNSA ANSVAR FÖR FÖLJANDE ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR. I SÅDANA LÄNDER ELLER JURIDISKA OMRÅDEN SKALL FWH:s ANSVAR VARA BEGRÄNSAT TILL DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM FRAMGÅR AV LAGEN.

10. Gottgörelse - (Upp)

Du godkänner att ersätta, försvara och hålla FWH fritt från allt ansvar för varje anspråk inklusive utan begränsning till tredje parts anspråk, skador, kostnader och skyldigheter inklusive skäliga advokatkostnader som uppstår på grund av eller i anslutning till att du bryter mot dessa Användarvillkor liksom varje anspråk som ställs på grund av ditt eventuellt obehöriga användande av Material på Webbplatsen.

11. Diverse - (Upp)

Du får inte på något sätt överföra eller överlåta någon av dina rättigheter eller skyldigheter under dessa Användarvillkor. Varje sådan överföring eller överlåtelse skall vara obefintlig och ogiltig.

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller tillämpningen av någon sådan bestämmelse mot någon person eller omständighet, oavsett anledning, hålls ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, skall övriga bestämmelser i dessa Användarvillkor och tillämpningen av dem mot andra personer eller omständigheter inte påverkas. Domstol som finner sådan bestämmelse ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa skall i största möjliga utsträckning förändra och uttolka bestämmelsen så att den kan framställas som giltig och verkställbar mot alla personer eller entiteter och ger personer som är föremål för gottgörande största möjliga skydd inom gränserna för giltighet, laglighet och verkställbarhet.

FWH:s underlåtenhet att kräva eller verkställa strikt efterlevnad av någon bestämmelse i dessa Användarvillkor skall inte tolkas som ett avsägande av någon bestämmelse eller rättighet.

Rubrikerna för dessa Användarvillkor är endast avsedda som hjälp för hänvisning. Sådana rubriker skall ignoreras i tolkning eller formulering av Användarvillkoren.

12. Fullständigt avtal - (Upp)

Dessa Användarvillkor och Integritetsmeddelandet på adressen: http://w.subway.com/sv-se/legal/privacystatement-fwh utgör den fullständiga avtalet mellan FWH och dig beträffande ditt användande av Webbplatsen.

SENAST REVIDERAD: 2016-02-15

Upp